Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Kierunki inwestowania

Najważniejsze inwestycje dotyczą porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. w 1994 roku gmina rozpoczęła modernizację o część biologiczną oczyszczalni ścieków. Jej maksymalna przepustowość wyniesie 6200 m3/dobę, a zastosowana technologia typu "Biogradex" elbląskiego inż. Andrzeja Gólcza pozwala osiągnąć normy oczyszczania przewidziane w Unii Europejskiej po roku 2000. Budowa kanalizacji jest drugą najpoważniejszą inwestycją porządkującą gospodarkę wodno-ściekową. Planujemy skanalizowanie reszty Sztumu w ciągu 2 lat. Posiadamy program rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy.

Drugi kierunek inwestowania dotyczy ochrony powietrza. Staramy się likwidować lokalne kotłownie węglowe, szczególnie te, które należą do naszego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, rozbudować sieć rur preizolowanych i modernizować węzły cieplne.

Gmina planuje również rozpoczęcie kompleksowego uporządkowania gospodarki odpadami. Obecnie gmina posiada legalne wysypisko śmieci o pow. 2,5 ha, na którym składuje się ok. 30 tyś m3odpadów rocznie. Opracowano studium oddziaływania wysypiska na środowisko i zainstalowano piezometry. Posiadamy program rozwiązujący problem gospodarki odpadami dla całej gminy opracowany przez warszawski Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.