Wstęp
Przemysł i rolnictwo
Współpraca z UE
Oświata
Oferta kulturalna
Kierunki
 inwestowania

Dzisiejszy dzień
Fotografie


Sztum

Przemysł i rolnictwo

Gmina Sztum jest gminą rolniczą (pow. UR ogółem w gminie 10946 ha) o korzystnych warunkach rozwoju gospodarki żywnościowej (grunty orne kompleksu pszennego dobrego oraz żytniego dobrego). Jesteśmy gminą wysokiej kulturze rolnej - jest to szansa dla przemysłu przetwórczego. W pobliżu Sztumu funkcjonują duże zakłady o profilu rolniczym. Na terenie gminy Sztum występują funkcje przemysłowe: przemysł paszowy, drzewny i mineralny. Funkcjonuje 877 podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem, usługami i produkcją. Główne kierunki gospodarczego i przestrzennego rozwoju miasta i gminy to preferencje prawno-ekonomiczne dla lokalizacji przedsięwzięć przemysłowych w zakresie przemysłu rolno-spożywczego, produkcji materiałów budowlanych i obsługi rolnictwa oraz rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, głównie dotyczącej wsi tj. zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, system komunikacji, odprowadzanie ścieków i usuwanie nieczystości stałych. Ogólna liczba miejscowości wiejskich - 18, ilość miejscowości wiejskich posiadających wodociąg - 13. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych powyżej l ha UR wynosi 412 gospodarstw, w tym 248 gospodarstw jest podłączonych do wodociągów zbiorowych. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: w mieście 16,5 km + przyłącza 15,9 km, na wsi 8,8 km bez przyłączy. Długość sieci wodociągowej + przyłącza w gminie wynosi 41,5 km, zaś w mieście 45,2 km. Jednym ze strategicznych celów działania sztumskiego samorządu jest ochrona środowiska a poprzez nią poprawa jakości życia mieszkańców gminy.