Karty z historii
Michał Giembicki
Wspomnienie
  nauczycielki

Wspomnienie
  ucznia

Losy absolwentów
Kultura fizyczna
Matematyka
Historia i WOS
Geografia
Sporty obronne
Turystyka
Internat
Maturzyści
Uczniowie
Absolwenci
Dyrektor


Historia Zespołu Szkół w Sztumie

Ostatnie 10 lat
Dyrektor

Kończąc cykl materiałów poświęconych przygotowaniom do Zlotu absolwentów LO i LE publikujemy przesłanie dyrektora Zespołu Szkół, mgr Czesława Oleksiaka, do absolwentów. Przypominamy, że jest On, wespół z gronem współpracowników i absolwentów mieszkających w Sztumie, głównym organizatorem Zlotu. 0 uznaniu i autorytecie, jakim cieszy się w środowisku, świadczy m.in. to, że jest laureatem konkursu na najpopularniejszego mieszkańca Ziemi Sztumskiej.

Zawsze z tej samej życiodajnej strugi
Czerpiemy napój, co pragnienie gasi,
Żywi nas zasób pracy plemion długi.
Ich miłość, sława, istnienie nam krasi,
A z naszych czynów i z naszej zasługi .
Korzystać będą znów następcy nasi.

A. Asnyk


Szanowni Absolwenci!

Pracę w Zespole Szkół w Sztumie rozpocząłem 1 września 1988 r. jako nauczyciel matematyki. Miałem wówczas za sobą 21 lat pracy pedagogicznej. Po dwóch latach w nowej, dla mnie, szkole zostałem jej dyrektorem, wybranym przez Radę Pedagogiczną, a od 1992 r. już na podstawie konkursu. Stając doń poznałem dorobek LO i LE od ich zarania, a szczególnie osiągnięcia moich poprzedników: Michała Giembickiego, Edwarda Wójcika, Janusza Baranowicza, Bogdana Śliwińskiego i Stanisława Walczaka, by w swoich decyzjach nie urobić nic z świetnej tradycji.

Pierwsze kroki dyrektorskie przyszło mi stawiać w bardzo trudnym momencie naszej historii. Podczas przemian zachodzących w naszym kraju środowisko oświaty wieloletnie zaniedbanie starało się odreagować, często tak jak w słowach Mickiewicza: "Plwają na siebie i żrą jedni drugich".

Wówczas cały swój wysiłek skierowałem na rozbudzenie w naszym małym środowisku ducha wzajemnej tolerancji. Dziś, po latach, z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten zamysł powiódł się, a wysiłek przyniósł pożądane efekty. Prawdziwie bowiem brzmią dziś słowa, iż w naszym zespole nauczycielskim panuje wzajemna życzliwość i sympatia.

Drodzy Absolwenci! Najważniejszą wartością każdej szkoły jest uczeń. Wielu młodych ludzi najpiękniejsze lata zgodnie ze swym wyborem, spędza w Zespole Szkół w Sztumie. Tu zdobywają wiedzę, kształtują swój charakter, przeżywają pierwsze miłości, a czasem rozterki i rozczarowania.

Ambicją moją jako nauczyciela obejmującego funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie było uczynić tę Szkołę nie tylko placówką nowoczesną, ale i miejscem, w którym uczeń nie będzie czuł się źle.

Dlatego w celu podniesienia wyników w nauce staraliśmy się i nadal to czynimy, aby uaktywnić pracę zespołów przedmiotowych. Mimo trudnej sytuacji materialnej placówki nasi uczniowie mogą na dodatkowych zajęciach, bez opłat, poszerzać swoją wiedzę, nadrabiać zaległości. Są warunki, a młodzież to z powodzeniem wykorzystuje, poszerzenia wiedzy poprzez olimpiady i konkursy.

W codziennym życiu ucznia pomocą służy mu Samorząd Szkolny. Jest on nie tylko organizatorem ważnych znanych w środowisku szkolnym imprez, ale jest, przede wszystkim, rzecznikiem interesów młodzieży.

Aby sprostać wyzwaniom nowych czasów przyjęliśmy realizację programu wdrożeniowego dla LE. W 1993 r. powołane zostało Liceum Handlowe kształcące w zawodzie technik handlowiec oraz Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych na podbudowie ZSZ. Organizowaliśmy i organizujemy kursy komputerowe. Jest to zasługa mgr Janusza Rompy i mgr Romana Niemczyka.

W roku szkolnym 1996/97 młodzież rozpocznie naukę w klasie o profilu matematyczno- menedżerskim. Autorami nowatorskiego programu tej klasy są mgr Leszek Płocharski i mgr Roman Niemczyk. Za to, m.in., i za inne formy nowoczesnego nauczania oraz wzorowo prowadzoną dokumentację szkoły podczas wizytacji kuratoryjnej w 1995r. wystawiono nam ocenę wyróżniającą. Niestety, nie brakuje także bolączek. Powszechnie znana jest prawda o niedofinansowaniu oświaty. Mimo to, moim zdaniem, dokonaliśmy wielkiej poprawy bazy materialnej. Do tego należy:

- zakup nowego samochodu towarowo-osobowego marki "Nysa"
- doposażenie kuchni i jej zaplecza w nowy sprzęt
- podłączenie internatu przy ulicy Mickiewicza 36 do miejskiego węzła grzewczego
- utworzenie czterech sal lekcyjnych dla grup w budynku internackim przy ulicy Reja 17
- malowanie wszystkich pomieszczeń w szkole i internacie
- zakup nowych krzeseł i stolików uczniowskich
- zakup trzech kolorowych telewizorów i widea
- zakup kserokopiarki i komputera z drukarką
- komputeryzacja biblioteki
- zakup nowych pomocy naukowych do niektórych przedmiotów /matematyka, biologia, fizyka, historia/
- wykonanie nowych schodów przed głównym wejściem od ulicy Kasprowicza
- urządzenie nowej kawiarenki uczniowskiej.

Realizację powyższych dokonań gospodarczych, sądzę, że najważniejszych spośród innych, zawdzięczamy Radzie Rodziców, Zakładowi Karnemu, Bankowi Spółdzielczemu, Obozowi Tańca Towarzyskiego "Gabi" dzieci i młodzieży z trójmiasta /3-krotnie zorganizowanemu przez szkołę/ oraz prowadzonej w miarę możliwości tzw. działalności gospodarczej, która jest kroplą w morzu potrzeb.

Dlatego z wdzięcznością przyjmujemy każdą pomoc okazaną naszej placówce przez osoby prywatne lub przez instytucje.

Mimo trudności i kłopotów staramy się nie tracić optymizmu i mamy nadzieję, że na kolejnym spotkaniu absolwentów Zespołu Szkół powita Was on jako placówka zamożniejsza i lepiej wyposażona.

W roku 40-lecia LO i 35-lecia LE, w imieniu uczących nauczycieli i swoim własnym chciałbym podziękować za życzliwość i dobrą współpracę Kuratorium Oświaty w Elblągu, Radzie Szkoły i Rodziców, Zakładowi Karnemu, księdzu prałatowi, władzom miasta i gminy, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie i wszystkim tym, którzy nie pozostawali obojętni wobec naszych problemów. Szczególne słowa podziękowania kieruję do vicedyrektorów mgr Bożeny Morycińskiej i mgr Krzysztofa Dudziuka za sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków. Dziękuję za poświęcenie i duchowe wsparcie w trudnym okresie kierowania szkołą. Wszystkim Absolwentom, uczniom i pracownikom Zespołu Szkół w Sztumie życzę jak najlepszych wrażeń i miłej zabawy na imprezach zlotowych.

Dyrektor Czesław Oleksiak

 


 Archiwum:
2001/2002
2002/2003
2003/2004

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013