Powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w tym roku odbyły się w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie

W rocznicę utworzenia w 1773 roku, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej, w naszym kraju obchodzi się święto wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. W powiecie sztumskim tradycją stała się organizacja uroczystej akademii z okazji tego święta w jednej z placówek oświatowych, podległej Starostwu Powiatowemu. W tym roku gospodarzem uroczystości był Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

Gośćmi szkoły w tym dniu byli:

Starosta powiatu sztumskiego – Pan Wojciech Cymerys,

Wicestarosta powiatu sztumskiego – Pan Antoni Downarowicz,

Członek Zarządu Powiatu – Pan Zbigniew Zwolenkiewicz,

Sekretarz Powiatu – Pani Ewa Ruczyńska,

Naczelnik Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu – Pani Aneta Kwiatkowska,

Proboszcz Parafii św. Anny – ks. Andrzej Starczewski,

Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli – ks. Tomasz Baliński,

Fotograf sztumski – Pan Sławomir Lipski,

Członek Zarządu Rady Rodziców – Pani Aleksandra Wilczewska,

Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych powiatu sztumskiego:

  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie – Pani Joanna Jachim–Poleszak,

  • Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach – Pani Marzena Zawisza,

  • Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu – Pan Jarosław Drwięga,

  • Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu – Pan Zbigniew Góralski,

  • Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach – Pani Róża Banasik – Zarańska,

  • Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach – Pani Małgorzata Steiner,

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkól w Sztumie.

Po przywitaniu gości przez uczennice prowadzące akademię o głos zostałpoproszony Starosta Powiatu Sztumskiego – Pan Wojciech Cymerys. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę,jak wielką misję pełniła kadra pedagogiczna w przeszłości, szczególnie wtedy, gdy Polska utraciła niepodległość, ale również jak ważna jest to misja dzisiaj. Mówił o zaangażowaniu nauczycieli w pracę dydaktyczną. Złożył życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty - tym pedagogicznym i niepedagogicznym, dziękując za każdy wysiłek na rzecz wykształcenia i wychowania młodzieży.

Wiele miłych i ciepłych słów do wszystkich uczestników uroczystości, a szczególnie do pracowników Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza,skierowała przedstawicielka Rady Rodziców szkoły.

Pani Dyrektor – Wiesława Kowalik - ze wzruszeniem przeczytała życzenia przesłane do grona pedagogicznego przez byłego dyrektora szkoły, Pana Bogdana Śliwińskiego, który od 30 lat z taką samą życzliwością i serdecznością kieruje świąteczne słowa do tych, którzy pracują w Sztumie przy Kasprowicza 3. Odczytane zostały również piękne życzenia, skierowane do Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum – Pana Leszka Tabora.

Pan Starosta – Wojciech Cymerys - wręczył Nagrody Starosty, które otrzymali: Pani Róża Banasik – Zarańska, Pani Joanna Jachim- Poleszak, Pani Wiesława Kowalik, Pani Małgorzata Steiner, Pani Marzena Zawisza, Pan Jarosław Drwięga, Pan Zbigniew Góralski.

W czasie uroczystości nagrodzeni zostali również pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za pracę dydaktyczno – wychowawczą i zaangażowanie w życie szkoły, za tworzenie dobrej atmosfery pracy i oddanie serca uczniom. Wszyscy zebrani na uroczystości gromkimi brawami przyjęli wiadomość o przyznaniu Pani Henryce Kaszubie najwyższego odznaczenia resortowego, jakim jest Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten przyznawany jest nauczycielom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Pani Henryka Kaszuba uznanie to zyskała za prowadzenie działań, np. „Wirtualna fizyka – wiedza prawdziwa” , prowadzenie zajęć z uzdolnioną młodzieżą w ramach projektu Zdolni z Pomorza, organizację wielu przedsięwzięć edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska, pracę dydaktyczną, owocującą osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych i na egzaminach maturalnych.

W tym roku szkolnym Pani Dyrektor wyróżniła następujących nauczycieli Nagrodami Dyrektora Szkoły:

Panią Beatę Ostrowską–Nenczak - za wzorową realizację treści programowych, maksymalną zdawalność i wysokie wyniki maturalne uczniów, kształcenie wrażliwości naszych uczniów poprzez szeroko rozumianą działalność wolontariatu, współprowadzenie szkolnej grupy teatralnej Iuvenis, za organizację i uczestnictwo we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych w szkole.

Panią Małgorzatę Dziedowicz - za wzorową realizację treści programowych, 100% zdawalność egzaminu maturalnego, osiągnięcia uczniów w konkursie matematycznym Kangur, kształcenie wrażliwości uczniów poprzez działalność wolontariatu, sumienność w pracy zawodowej.

Panią Katarzynę Rybak - za 100% zdawalność egzaminu maturalnego, współprowadzenie szkolnej grupy teatralnej Iuvenis, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających dodatkowe obcowanie młodzieży z literaturą, szczególnie tych, które były realizowane w trakcie wakacyjnych warsztatów szekspirowskich.

Panią Marzenę Chrześcijańską - która ma dar skupiania wokół siebie młodzieży twórczej. Jest nauczycielem inspirującym działalność sceniczną uczniów poprzez słowo mówione i śpiewane. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego integruje społeczność szkolną, kształci poczucie tożsamości uczniów z regionem, w którym żyjemy, jest inicjatorem przedsięwzięcia „Uwolnić książkę”, zorganizowanego przez uczniów w mieście i najbliższej okolicy.

Panią Bogusławę Bogdańską – pedagoga szkolnego - za pomoc w rozwiązywaniu spraw międzyludzkich, godziny przedyskutowane z młodzieżą, osiągnięcia uczniów na Olimpiadzie Wiedzy o AIDS, organizowanie szeregu zajęć pedagogicznych, integracyjnych i profilaktycznych.

Pana Marcina Nabojczyka – Rzecznika Praw Ucznia - za zaangażowanie w pracę z młodzieżą, organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych, przygotowanie uczniów do turniejów sportowych i dążenie do osiągnięcia przez młodzież wysokiej sprawności fizycznej.

Panią Annę Ranachowską - za realizowanie szeregu projektów edukacyjnych rozwijających kwalifikacje zawodowe, w ramach których uczniowie nabywają umiejętność posługiwania się językiem angielskim zawodowym, obsługi kasy fiskalnej oraz wózka widłowego. Pani Ranachowska zorganizowała Dzień Przedsiębiorczości, w czasie którego uczniowie mogli wczuć się w rolę pracownika na wybranym stanowisku w przedsiębiorstwie.

Panią Ewę Cebulę - za zaangażowanie we współpracę z wyższymi uczelniami, której efektem były wyjazdy na zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii na Uniwersytecie Gdańskimoraz wykłady pracowników naukowych na terenie szkoły. Jej zaangażowanie w administrowanie dziennika elektronicznego i koordynowanie wszelkich działań z nim związanych usprawniło przepływ informacji między nauczycielem, rodzicem i uczniem.

Panią Joannę Berg - za różnorodność zajęć w procesie nauczania, otwartość na potrzeby rynku edukacyjnego i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ukazywanie młodzieży piękna języka hiszpańskiego i kultury iberyjskiej.

Panią Bogusławę Stankiewicz - za wzorowe realizowanie treści programowych, wysokie wyniki maturalne uczniów, rozwijanie znajomości języka niemieckiego poprzez przygotowanie młodzieży do olimpiady przedmiotowej.

Pana Pawła Nieściera - za efekty w kształceniu języka nowoczesnych technologii informatycznych, prowadzenie strony internetowej szkoły, obsługę techniczną sprzętu komputerowego w szkole.

Panią Bożenę Dąbrowską – wicedyrektora szkoły, za organizację sprawnego przebiegu procesu dydaktycznego, od którego zależy efekt edukacyjny uczniów, realizację programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, współpracę z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, precyzję i sumienność w pracy zawodowej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodzeni zostali również pracownicy niepedagogiczni szkoły. Dyrektor Szkoły podziękowała Paniom z administracji szkoły: Grażynie Kotkiewicz, Hannie Pietrzyk, Jolancie Podolak, Aleksandrze Kawickiej za sumienną pracę, skutkującą prawidłową gospodarką budżetową, sprawnym przepływem dokumentów i korespondencji, zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole. Sprawne ręce Pana Grzegorza Pędzickiego i Romana Urbańskiego powodują, że kolejne gabinety są remontowane i odnawiane, uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, a budynek godnie prezentuje się w otoczeniu zadbanej i dopilnowanej przestrzeni. Panie: Maria Szydłak, Teresa Krzysztofik, Wiesława Hawrylicz, Genowefa Berg, Anna Bartkowiak i Genowefa Jagielska codziennie dbają o porządek w szkole. Dzięki ich sumiennej pracy wszystkie pomieszczenia w szkole są czyste i sprzyjają nauce.

W czasie uroczystości Pan Starosta wręczył 24 uczniom Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza stypendia za wyniki w nauce, udokumentowane wysoką średnią ocen i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem albo osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, przynajmniej na poziomie wojewódzkim.

STYPENDYŚCI STAROSTY SZTUMSKIEGO ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
 

Lp

Nazwisko i imię

Klasa

Podstawa przyznania stypendium

1

Nikodem Omieczyński

III B

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

2

Alicja Bogdańska

II AB

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

3

Paulina Sigowska

II AB

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

4

Kacper Kwiatkowski

III B

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

5

Daniel Wiśniewski

III B

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

6

Michalina Lewandowska

III B

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

7

Wiktoria Hennoszczenko

I A

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

8

Katarzyna Sumiśka

I A

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

9

Maciej Wnuk

III B

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

10

Angelika Bugowska

II CD

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

11

Kinga Ruczkowska

I A

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

12

Joanna Zając

III D

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

13

Piotr Janiszek

III D

Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych
z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie

14

Paulina Falkowska

IV TE

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

15

Daria Wiśniewska

IV TLI

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

16

Dorota Szydłowska

II TL

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

17

Magdalena Mączewska

I TEL

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

18

Karolina Chmielecka

IV TE

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

19

Mateusz Langowski

IV TE

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

20

Łebek Ewelina

IV TE

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

21

Angelika Derks

II TEI

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

22

Dominika Rafalak

II TL

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

23

Ewelina Dąbrowska

I TL

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

24

Kamil Gojdź

II TEL

Wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

Cała uroczystość zakończyła się przepięknym występem słowno – muzycznym zaprezentowanym przez uczniów naszej szkoły. Ten program to podziękowanie, skierowane do nauczycieli, za rozwiązywanie matematycznych labiryntów, wzbogacanie języka piękną polszczyzną, poznawanie historii, kultury, piękna okolicy i kraju. Uczestnicy uroczystości mogli przeżyć chwile zadumy nad słowami Andrzeja Frycza Modrzewskiego z księgi „O szkole” czy wierszem Stefanii Ney (Grodzieńskiej) – „O Januszu Korczaku”, ale także uśmiechnąć się, słuchając rozważań na temat, co by było, gdyby do szkoły chodziły anioły i oglądając scenki z życia ucznia w szkole w rytmach rapu.

<< powrót